1. رؤیا داودی , فرزاد دهقانیان , محمدعلی پیرایش , تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی , مهندسی حمل و نقل , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۱-۴۴
  2. امیر حاجی میرزاجان , محمدعلی پیرایش , فرزاد دهقانیان , ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیر , مدیریت تولید و عملیات , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۳۵-۶۰
  3. احمد رضائی الیاتو , فرزاد دهقانیان , ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی , مدیریت زنجیره تأمین , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۲۴-۳۳