1. اکرم اسماعیلی اول , فرزاد دهقانیان , ارائه یک مدل دو سطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشت های وابسته به قیمت و مالیات بر کربن , بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۳۳۱-۳۴۹
  2. رؤیا داودی , فرزاد دهقانیان , محمدعلی پیرایش , تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی , مهندسی حمل و نقل , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۱-۴۴
  3. امیر حاجی میرزاجان , محمدعلی پیرایش , فرزاد دهقانیان , ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیر , مدیریت تولید و عملیات , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۳۵-۶۰
  4. احمد رضائی الیاتو , فرزاد دهقانیان , ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی , مدیریت زنجیره تأمین , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۲۴-۳۳