1. فرزاد دهقانیان , سعید منصور , مهدی فتحی , استفاده از روشهای تعاملی در طراحی شبکه لجستیک معکوس با در نظر گرفتن ملاحظات کارایی زیست‌محیطی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. سیدمحمدامیر هاشمی , فرزاد دهقانیان , ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در محیط توسعه پایدار به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. فرزاد دهقانیان , وحید حبیبی نژاد , مجید سالاری , ارائه مدلی پویا برای مکان یابی مراکز خدمات پس از فروش؛ بررسی یک نمونه موردی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. نسرین علی اکبریان , فرزاد دهقانیان , ارائه یک مدل دوسطحی برای برنامه ریزی دفاع از تسهیلات حساس سلسله مراتبی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. فرزاد دهقانیان , محمّد اصغری , طراحی شبکه ای از لجستیک معکوس با برگشت های وابسته به فاصله , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. فرزاد دهقانیان , عاطفه ذاکری , بهنام فهیمنیا , ارائه یک مدل دو سطحی به منظور تعیین قیمت کربن در یک زنجیره تامین سبز با درنظرگرفتن طرح تجارت نشر , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. حمیدرضا ولیدی , فرزاد دهقانیان , طراحی شبکه لجستیک معکوس در محیط توسعه پایدار با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ای و تابع مطلوبیت , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. رؤیا داودی , فرزاد دهقانیان , محمدعلی پیرایش , مکانیابی خودروهای خدمات اضطراری با هدف بیشینه سازی پوشش مورد انتظار , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. احمد رضائی الیاتو , فرزاد دهقانیان , ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. مژده باقری حسینی , فرزاد دهقانیان , مجید سالاری , ارائه یک مدل مکان یابی- مسیریابی برای جمع آوری کالاهای بازگشتی با برگشت های وابسته به قیمت , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. اکرم اسماعیلی اول , فرزاد دهقانیان , بررسی اثر مالیات بر کربن در طراحی شبکه لجستیک معکوس , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. مژده باقری حسینی , فرزاد دهقانیان , مجید سالاری , مساله مسیریابی چندانباره در طراحی شبکه لجستیک معکوس , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. اکرم اسماعیلی اول , فرزاد دهقانیان , طراحی شبک لجستیک معکوس با بازگشتهای وابسته به قیمت و مالیات بر کربن , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. سیده بتول فتحی , فرزاد دهقانیان , زمانبندی تولید و توزیع در یک زنجیره تامین هماهنگ با در نظر گرفتن هزینه های انتشار آلاینده ها , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. الناز معیّری , فرزاد دهقانیان , زنجیره تامین سبز با امکان به روز شدن تکنولوژی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. احمد کاظمی , سعید سپهری , مجید صادقیان , فرزاد دهقانیان , طراحی یک شبکه مینی هاب برای مناطق متراکم شهری-مطالعه موردی: مناطق اطراف حرم مطهر رضوی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. فرزاد دهقانیان , سیده فاطمه هاشمی , بررسی مدل یک فروشنده یک خریدار با در نظر گرفتن هزینه های انتشار کربن , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. مژده باقری حسینی , فرزاد دهقانیان , مجید سالاری , مساله مکانیابی- مسیریابی ظرفیت دار با برگشتهای وابسته به قیمت , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. الناز معیّری , فرزاد دهقانیان , طراحی زنجیره تامین سبز با امکان به روزرسانی ماشین آلات و در نظر گرفتن روند افزایشی در آلاینده های تولیدی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. الناز معیّری , فرزاد دهقانیان , مساله تعویض موازی ماشین آلات با در نظر گرفتن عوامل زیستمحیطی، محدودیت بودجه سرمایه گذاری و تقاضا , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. روژین شریفی , سعیده السادات هاشمی , فرزاد دهقانیان , مکانیابی محور در شرایط رقابتی با در نظر گرفتن هزینه های ثابت و متغیر برای کمانها , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. سیده فاطمه هاشمی , فرزاد دهقانیان , بررسی مدل یک فروشنده یک خریدار با در نظر گرفتن کربن تولیدی با استفاده از دو سیاست تجارت کربن و مالیات کربن , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. سیده بتول فتحی , فرزاد دهقانیان , مجید سالاری , برنامه‌ریزی تولید و توزیع یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با ملاحظه اثر سرعت و بار بر مصرف سوخت وسیله‌نقلیه , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. سیده بتول فتحی , فرزاد دهقانیان , محمد رنجبر , توسعه ی یک الگوریتم ابتکاری برای مدل زنجیره تامین دوسطحی با هدف کاهش هزینه های مصرف سوخت و افزایش سطح رضایت مشتریان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. شکوفه ابریشمی , ایدا کلاته اهنی , فرزاد دهقانیان , بهینه سازی زنجیره تامین خون دو سطحی به منظور کاهش کمبود در بیمارستان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. آرش اشجعی , محمدعلی پیرایش , فرزاد دهقانیان , کنترل موجودی شبکه خرده‌فروشان با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت تامین , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. دانیال اریانژاد , فرزاد دهقانیان , ارایه مدل برنامه‌ریزی تصادفی دو مرحله‌ای برای زنجیره‌تامین سبز محصولات فسادپذیر با در نظر گرفتن قرارداد‌ تخفیف , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. سمیرا سلطانزاده مزرجی , فرزاد دهقانیان , محمدعلی پیرایش , تعیین بهینه دمای قفسه و چیدمان محصولات درون قفسه در حمل و نقل محصولات غذایی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. مسعود امیردادی , فرزاد دهقانیان , بابک رضائی خبوشان , طراحی یک شبکه لجستیک معکوس با درنظر گرفتن مشوق مالی فازی برای کالاهای بازگشتی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. انسیه اکبری معینی , سیامک نوری , فرزاد دهقانیان , انتخاب پیمانکاران عمرانی با در نظر گرفتن فاکتورهای ریسک پروژه با استفاده از تلفیق تکنیک های GREY THEORY & DEMATEL & ANP , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹